Sedang Berjalan

SKRIPSI YANG MASIH BERJALAN

SKRIPSI FILOLOGI

Nama

Judul

Pembimbing

Eksi Kumala Sari

Kajian Filologi saha Analisis Ilustrasi wonten ing Naskah Wilangan Wulan kang becik kang ala

Hesti Mulyani, M.Hum.

Arum Sulaimah

Kajian Filologi såhå Piwulangipun Pårå Nabi wontên ing Tèks Ménak Amir Hamza

Hesti Mulyani, M.Hum.

Istuti Gutami

Kajian Filologi saha Tetandhingan Paraga Fir'aun wonten ing Teks Menak Amir Hamza kaliyan wonten ing Al-Qur'an

Hesti Mulyani, M.Hum.

Novi Andini Wulandari

Kajian Filologi saha Isining Serat Sasmitaraga

Hesti Mulyani, M.Hum.

Ari Suryanto

Kajian Filologi såhå Konsep Kafir Wontên ing Teks Ménak Amir Hamza Jilid I

Hesti Mulyani, M.Hum.

Anisa Nurul Kharimah-

Kajian filologi såhå piwulang islam Nabi Ibrahim ing zaman karaton babil wonten ing naskah jejåkå sekawan ingkang elok

Hesti Mulyani, M.Hum.

Iffah Santi Fahmawati (17205241041

Kajian Filologi saha Kawruh Sampurnaning Gesang ing Serat Prasidajati atau Kajian Filologi saha Piwulang Agami ing Serat Prasidajati

Hesti Mulyani, M.Hum.

Alfin Ni'amah (17205241051

Kajian Filologi såhå Analisis Sêmantik wonten ing Sêrat Javaansche Synoniemen

Hesti Mulyani, M.Hum.

Tri Asih (17205241053

Kajian Filologi saha Analisis Sastra Lampah wonten ing Babad Pasanggrahan Manis Harja

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Indah Mutiarawati Utami (17205241058

Kajian Filologi saha Piwulang Wanodya Serat Suluk Pawestri Samariyah

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Muhammad Zaky (17205244001

Kajian Filologi saha Piwulang Unggah-ungguh Ngangsu Kawruh wonten ing Kitab Ta’lim Muta’alim

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Nimas Dwi Siwi Lestari (17205244002

Kajian Filologi Saha Patraping Agesang Wonten Ing Serat Wasitarja

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Safitri

Kajian filologi saha piwulang moral bab lampah-lampahipun tiyang anyelengi arta wonten ing Posseparbang ing Serat Reksa Wibawa

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Arifah Nurhayati

Kajian Filologi saha Ngelmu Petungan Mangsa wonten ing Serat Pranata Mangsa

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Ita Diah Novita Sari

Kajian Filologi saha Ngelmu Lampahing Ngagesang wonten ing Serat Cingkara Dewa

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Sri Lestari

Piwulang pagulawentahing lare wonten ing serat javaansch leesboek

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

Setya Ridho Archamta

Kajian Filologi Wonten ing Serat Ngabekti ing Gusti Sarana Anggulawenthah Lare

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

 

SKRIPSI BUDAYA

NAMA

JUDUL

PEMBIMBING

Fitri Andriyani

Dolanan tradhisional wonten ing dhusun Sidakan, Banaran, Galur, Kulonprogo

Prof. Dr. Suharti, M.Pd.

Latifah Khusnun Ramadhani

Kabudayan Sadean Tradisional Ingkang Wonten Ing Peken Sorobayan, Desa Sorobayan, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta (sementara)

Prof. Dr. Suharti, M.Pd.

Wakhidatur Rokhmah (17205241035

Eksistensi Dhaharan Tradhisional saking Tela ing Tlatah Kulon Progo

Prof. Dr. Suharti, M.Pd.

Rias Wahyuni (17205241038

Piwulang Etika Jawa wonten ing Jemparingan Mataram Jawa Puro Pakualaman

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Nurul Azizah (17205241042

Analisis Makna Simbolik Kesenian Emprak wonten ing Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, Bantul

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Dinar Ani Suryaningrum (17205241043

Pengaruh Tokoh Dalang Ki Hadi Sugito Tumraping Madegipun Desa Budaya Tayuban wonten ing Tayuban, Panjatan, Kulon Progo

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Patuh Trapsilaningrum (17205241047

Larangan Nandur Dhele wonten ing Desa Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Meika Nurshinta Rahmawati (17205241050

Folklor Resan wonten ing Dhusun Ngringin, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Tiara Ayu Mumpuni Putri (17205241054

Maiyah Macapat Syafa’at Minangka Prespektif Piwulang Budaya Jawi saha Religi

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Retno Febriyani (17205241057

Tradhisi Syukuran Banyu Wonten Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten

Prof. Dr. Suharti, M.Pd.

Dwi Anggraeni

Ciri Khas Batik Tulis Lasem

Dr. Purwadi, M.Hum.

AGATHA LILI BILQIS

Kesenian Jawi wonten ing Inkulturasi Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

Nurohman

Ewahing unsur jathilan klasik tumuju kontemporer paguyuban seni bekso kudho mataram

Dr. Purwadi, M.Hum.

Muhammad Robiul Munif

 Tradisi Suran Kraton Bathok Bolu Wonten Ing Dhusun, Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Dr. Purwadi, M.Hum.

Fahrizal Gustama

Upacara Adat “Pethik Tebu Temanten” Wonten Ing Pabrik Gula Purwodadi, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur

Dr. Purwadi, M.Hum.

 

SKRIPSI PENDIDIKAN

NAMA

JUDUL

PEMBIMBING

Yeny Permatasari

Damel Media Nyekar Macapat Durma Berbasis scientific Ngginakaken Media Adobe Flash CS 6

Nurhidayati, M.Hum.

Putri Ayumi Damayanti

Analisis telaah buku teks kartika basa kangge kelas VII SMP

Nurhidayati, M.Hum.

Harjuna Dhian Pamungkas

Damel media pasinaon buku bergambar busana prajurit gagrag Yogyakarta kanthi pendekatan scientific kangge siswa kelas XI

Nurhidayati, M.Hum.

Indah Pertiwi

Damel Media Pasinaon Pop-up Book Aksara Jawa Paraga Wayang Werkudara kanthi Pendekatan Saintifik Kangge Siswa SMA Kelas X

Nurhidayati, M.Hum.

Maisaroh

Damel Media Pasinaon Pop-up Book Aksara Jawa Arjuna kangge siswa SMA kelas X kanthi pendekatan saintifik

Nurhidayati, M.Hum.

Gathis Liva Azaza

Media Pop Up Beraksara Jawa Cariyos Rakyat 'Timun Mas' Tumrap Kelas X SMA

Sri Hertanti Wulan, M.Hum.

Rahmad Eko Hidayat (17205241040

Media Pasnaon Interaktif Cerkak Kanthi Program Adobe Flash CS6 Mawi Pendekatan Saintifik Kangge Siswaa SMP Kelas VIII

Sri Hertanti Wulan, M.Hum.

Joko Arif Nur Fauzi (17205241045

Damel Media Pasinaon Nyekar Macapat Pocung Kanthi Pendekatan Saintifik Mawi Adobe Flash CS6 Kangge Siswa SMA/SMK

Sri Hertanti Wulan, M.Hum.

Murniati (17205241052

Damel Komik Digital Pasinaon Cangkriman lan Parikan Kangge SMP

Sri Hertanti Wulan, M.Hum.

Nining Setyaningsih

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI MAWI SCRAPBOOK-KOMIK KANGGE SMA KELAS X

Sri Hertanti Wulan, M.Hum.

Vita Audina Dwi Kartika

Damel Media Pasinaon Cariyos Wayang Yudhistira Kanthi Media Pop Up Book Mawi Pendekatan Saintifik Kangge Siswa Kelas IV SD 4 Negeri Jatisari Jatisrono Wonogiri Jawa Tengah

Nurhidayati, M.Hum.

Aditya Setio Pambudi

TELAAH BUKU TEKS MATA PELAJARAN BASA JAWI KANGGE SISWA SMP KELAS VIII WONTEN DIY

Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

Norma Adzilia Nugraheni

Media Pasinaon Buku Pop Up Piwulang Serat Wulangreh Pupuh Gambuh kangge SMP kelas VII

Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

Bagus Khoirul Anam

DAMEL MEDIA CARIYOS RAMAYANA SAHA TITIKANIPUN WAYANG RAMAYANA MAWI APLIKASI ADOBE FLASH CS 6 KANGGE SISWA SMP KELAS VII

Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

 

 

SKRIPSI BAHASA

NAMA

JUDUL

PEMBIMBING

Umi Husniyati

Analisis Morfosemantik Nama-nama Dhaharan Tradhisional wonten ing Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo

Drs. Hardiyanto, M.Hum.

Refandra Dwi Kurniawan

Penamaan instrument gamelan Jawi

Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

Blasia Tyas Unadika

Panganggening Undha-Usuk Basa Jawi wonten ing Peken Tamansari, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta

Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

Nanik Safitri

Lelewaning Basa wonten ing Salebeting  Novel Pupus-pupus Godhong Kang Suwek Anggitanipun Tulus S

Dr. Mulyana, M.Hum.

Revi Erlinawati

Panganggening Lelewaning Basa Tembung Entar ing Novel Dhadhung Kepuntir Anggitanipun Tulus Setiyadi

Dr. Mulyana, M.Hum.

Febriana Dwi Fatinah

Panganggening undha-usuk basa Jawi dening lare umur 5 taun

Avi Meilawati, M.A.

Uki Nugraha Dwi Cahya

Kohesi leksikal wonten ing cakepan tembang anggitanipun Mahesa Ofsi ing album the best mahesa (sementara)

Dr. Mulyana, M.Hum.

Nurul Khafiani

Ukara Pakon wonten ing Terjemahan Basa Jawa kitab Ta'lim Anggitanipun Imam Nasiruddin

Drs. Hardiyanto, M.Hum.

Rika Novita Sari

Analisis Morfosemantik nama-nama dhaharan tradisional ade dhasar tela wonten ing Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Drs. Hardiyanto, M.Hum.

Mukti Manggalih

Campur kode saha Alih Kode wonten ing Komunikasi Daring Mahasiswa Ngapak Gamassatra UNY

Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

Lindra Pujilestari

Analisis Sematik wonten ing Proses Tandur Pantun dumugi Panen wonten ing Dhusun Sawahan 1, Playen, Gunungkidul.

Dr. Mulyana, M.Hum.

Afifah Angin Tirta

Ragam Basa Jawi wonten Salebeting Naskah Sandiwara Jawi kanthi Irah-Irahan “Rara Hoyi”.

Siti Mulyani, M.Hum.

Septi Rofiyanti

Tembung Andhahan Wonten Ing Novel Sampur Pambayun Anggitanipun R.Toto Sugiharto

Siti Mulyani, M.Hum.

Laras Sugesti

ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM DAGELAN MATARAM LAKON HANTU EMOH KORUPSI

Siti Mulyani, M.Hum.

Wara Apsari Nugraheni

MAKNA KONOTASI WONTEN ING NOVEL “PULUNG GANTUNG TALI PATI” DENING IMAN BUDHI SANTOSA TAHUN 2017

Siti Mulyani, M.Hum.

Noviana Fitri Astuti

Alih Kode saha Campur Kode wonten ing Dagelan Pangkur Jenggleng Edisi Januari-Februari 2020

Avi Meilawati, M.A.

Dwi Novita Sari

Analisis kalepatan pandhapuking fonem saha morfem basa Jawi wonten ing lirik lagu NDX AKA

Avi Meilawati, M.A.

Shifani Meiluawati

Antonim Wonten Ing Novel Topeng Mentaok Anggitanipun Bayu Saptama

Avi Meilawati, M.A.

Shafiera Nur Arafah

Kalepatan Fonologi saha Morfologi wonten Chat Grup WhatsApp Pemuda Kleben RT 24

Drs. Hardiyanto, M.Hum.

 

SKRIPSI SASTRA

NAMA

JUDUL

PEMBIMBING

Sayang Ayu Setiani

Nandhingaken Sanggit Duryudana Gugur Anggitanipun Ki Timbul Hadiprayitna kaliyan Ki Manteb Soedarsono

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

Fikky Pprihastuti

Konflik Sosial wonten ing Novel Pupus-pupus Godhong Kang Suwek Anggitanipun Tulus Setiyadi Kanthi Pendekatan Sosiologi Sastra

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Jaling Kinanthi

Strukturalisme Genetik Novel Astirin Mbalela anggitanipun Suparto Brata

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Ani Mardhina (17205241031

Piwulang Karma Wonten ing Naskah Kethoprak kanthi Lakon Klithih

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Mar’atus Shaleha Nur Candra Dewi Ma’arif (17205241032

Analisis latar sosial budaya wonten ing novel mendhung kesaput angin

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Yunita Pratiwi (17205241037

Analisis Latar Sosial Budaya wonten ing Novel “Kidung Wengi ing Gunung Gamping” Anggitanipun St. Lesmaniasita.

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

Cahyani Yuditya Sahara (1720524039

Konflik Sosial wonten Novel Kadang Suriname Sanak Merapi Anggitanipun Fuji Riang Prastowo

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

Asvi Dema Vieri (17205241044

Analisis Majas Hiperbola wonten ing Naskah Lakon “Kamit” anggitanipun Gusmel Riyadh

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Luthfiana Widya Nafi’ah (17205241055

Analisisi pesan moral dalam novel “NGOYAK OMBAK SEGARA KIDUL” karya Margareth Widy Pratiwi

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

Imroatul Khoiri A.N

Kajian strukturalisme objektif wonten ing novel Prau Layar ing Kali Opak anggitanipun Budi Sarjono

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

 

SKRIPSI GANTI JUDUL

1. Nimas Dwi Siwi Lestari gantos skripsi Pendidikan kanthi irah-irahan "Analisis Kelayakan Buku Teks Wibawa Kelas XII ing SMA N 1 Ngemplak" (Sri Hertanti Wulan, M.Hum)

 

2. Putri Ayumi Damayanti (saking rumpun Pendidikan ke rumpun Pendidikan) gantos irah-irahan skripsi Pendidikan dados “Telaah Buku Teks Kartika Basa SMP Kelas IX” (Dosen Pembimbing : Nurhidayati, M.Hum)

 

3. Tatik Estiujiani (saking rumpun Pendidikan ke rumpun Pendidikan) gantos irah-irahan skripsi Pendidikan dados “Analisis Keterbacaan Buku Teks Kartika Basa SMP Kelas VII” (Dosen Pembimbing : Sri Hertanti Wulan, M.Hum)

 

4. Harjuna Dhian Pamungkas gantos irah-irahan skripsi pendidikan dados “Analisis butir soal ing mangsa pandemi mata pelajaran basa Jawa semester gasal kelas VII ing SMPN2 Berbah taun ajaran 2020/2021 adhedhasar kurtilas”

(Dosen Pembimbing: Nurhidayati, S.Pd., M.Hum.)

 

5. Wakhidatur Rokhmah (saking rumpun Budaya dados rumpun Sastra) gantos rumpun, irah-irahan skripsi Sastra "Konflik Sosial wonten ing Salebeting Novel Jawa 'Susuh' anggitanipun Eko Purwanto"

(Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Suharti, M.Pd.)

 

6. Cahyani Yuditya S (saking rumpun sastra ke rumpun sastra) gantos irah-irahan dados "Stratifikasi Sosial wonten Novel Kadang Suriname Sanak Merapi anggitanipun Fuji Riang Prastowo"

(Dosen Pembimbing: Drs. Affendy Widayat, M.Phil.)

 

7. Mar'atus Shaleha Nur Candra Dewi Ma'arif (saking rumpun sastra ke rumpun sastra) irah-irahanipun "Analisis latar sosial budaya wonten ing novel kanthi irah-irahan Panggung anggitanipun Ari Purnomo" (Dosen Pembimbing Ibu Sri Harti Widyastuti) (belum KRS)

 

8. Fitri Andriyani (saking rumpun budaya dados rumpun pendidikan) gantos rumpun, irah-irahan skripsi Pendidikan "Implementasi Pamulangan Maos Aksara Jawa wonten ing SMP N 4 Wates"

(Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Suharti, M.Pd.)

 

9. Sayang Ayu Setiani (Saking rumpun sastra ke rumpun sastra) irah-irahanipun "Nandhingaken Unsur Struktural Lampahan Duryudana Gugur Anggitanipun Ki Timbul Hadiprayitno kaliyan Ki Manteb Soedarsoeno" (Dosen Pembimbing: Drs. Affendy Widayat, M.Phil.)

 

10. Novi Andini Wulandari gantos irah-irahan skripsi filologi " Kajian Filologi saha Sasmita wonten ing Serat Sasmitaraga" (Dosen pembimbing: Dra. Hesti Mulyani, M.Hum.)

 

11. Ita Diah Novita Sari (saking rumpun filologi ke rumpun pendidikan) gantos "Damel Media Unggah-Ungguh Basa Jawi Berbasis Android Kangge Kelas X. (Dosen Pembimbing : Venny Indria Ekowati, S. Pd., M. Litt.)

 

12. Retno Febriyani (saking rumpun budaya ke rumpun filologi) gantos "Piwulang Gesang Wonten Serat Triluka Sabda Bawana"

(Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Suharti, M.Pd.)

 

13. Agatha Lili Bilqis (saking budaya dados sastra) irah-irahan : Analisis Lelewaning Basa Sarkasme lan Sinisme wonten ing film pendek "Tilik" (Dosen Pembimbing : Drs. Affendy Widayat, M.Phil.)

 

14. Gathis Liva Azaza (saking rumpun Pendidikan ka rumpun Pendidikan) gantos irah-irahan skripsi Pendidikan dados "Buku Cerita Beraksara Jawa Tumrap Kelas VIII SMP NEGERI 2 SUMBERPUCUNG            " (Dosen Pembimbing :Sri Hertanti Wulan, M.Hum)

 

15. Nurul Azizah (17205241042) saking rumpun budaya dados rumpun budaya kanthi irah-irahan : "Analisis makna simbolik wonten ing Taman Wisata Keluarga Gerbang Banyu Langit" (Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Suwardi M.Hum.)

 

16. Dwi Anggraeni (saking rumpun budaya ke rumpun pendidikan) gantos "Damel media pasinaonan Aksara Jawa Berbasis Android Kangge Kelas XI". (Dosen pembimbing : Dr. Purwadi, M. Hum)

 

17. REFANDRA DWI K: rumpun bahasa (boten gantos), Gantos irah-irahan "Analisis Morfosemantik Nama Warga Dusun Selorejo RT 03 RW 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar"

 

18. Muhammad Robiul Munif (saking rumpun budaya dados rumpun bahasa), irah-irahan skripsi basa "Tindak Tutur Direktif Ing Novel Emprit Abuntut Bedhug Anggitanipun Suparta Brata".

(Dosen Pembimbing : Dr. Purwadi, M.Hum)

 

 

List ingkang dereng pikantuk plot guru pembimbing:

 

1. Arifah Irawati, irah-irahan: "Tata Panyerating Aksara Jawa ingkang Leres saha Jumbuh Miturut Serat Marditama"

 

2. Romi Prastiyo, irah-irahan: "Jenis saha Makna Simbolik Keris Pengangeng Praja ing Kraton Ngayogyakarta"

 

3. Eni Lestari, irah-irahan: "Alih Kode Campur Kode ing Dialog Film Yowis Ben 2 dening Fajar Nugros saha Bayu Skak".

 

4.  Bagas Aji Purnomo, irah-irahan : :"Lelewaning Basa wonten ing Cakepan Tembang Album Emas Didi Kempot"

5. Ridwan Rahmadi, irah-irahan : "Analisis makna simbolik koleksi pusaka kagunganipun drh. Jumaryoto"

 

Tambahan Judul Skripsi

NAMA

JUDUL

PEMBIMBING

Wakhidatur Rokhmah

onflik Sosial wonten ing Salebeting Novel Jawa 'Susuh' anggitanipun Eko Purwanto"

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Fitri Andriyani

Implementasi Pamulangan Maos Aksara Jawa wonten ing SMP N 4 Wates

Sri Hertanti Wulan, M.Hum

Ita Diah Novita Sari

Damel Media Unggah-Ungguh Basa Jawi Berbasis Android Kangge Kelas X

Nurhidayati, M.Hum.

Retno Febriyani

Piwulang Gesang Wonten Serat Triluka Sabda Bawana

Venny Indria Ekowati, M.Litt

Dwi Anggraeni

Damel media pasinaonan Aksara Jawa Berbasis Android Kangge Kelas XI

Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

Arifah Irawati

 "Tata Panyerating Aksara Jawa ingkang Leres saha Jumbuh Miturut Serat Marditama"

Venny Indria Ekowati, M.Litt

Romi Prastiyo

Jenis saha Makna Simbolik Keris Pengangeng Praja ing Kraton Ngayogyakarta

Prof. Dr. Suharti, M.Hum.

Eni Lestari

Alih Kode Campur Kode ing Dialog Film Yowis Ben 2 dening Fajar Nugros saha Bayu Skak

Prof. Dr. Endang Nurhayati

Bagas Aji Purnomo

Lelewaning Basa wonten ing Cakepan Tembang Album Emas Didi Kempot

Siti Mulyani, M.Hum